Vendim Nr. 14

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” Sh.A
ASAMBLEJA E PËRGJITHME E AKSIONERËVE


Adresa: Rr. “Shemsi Haka” Ish-Poligrafiku – Tiranë. mobile: 0692023385

VENDIM
Nr. 14 datë 15.03.2024

Në mbështetje të ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si dhe në nenit 16 të Statutit të shoqërisë tregtare Shtypshkronja “Urtësia Bektashiane” sha, Asambleja e Përgjithme e aksonerëve e mbledhur sot datë 15.03.2024 referuar rendit të ditës të publikuar me datë 20.02.2024 në të cilën u arrit kuorumi i nevojshëm ligjor.
Pas diskutimit të rendit të ditës

VENDOSI:

  1. Miratimin e Pasqyrave Financiare dhe raportit të auditimit të shoqërisë Shypshkronja “Urtësia Bektashiane” Sha për vitin financiar 2023.
  2. Emërimin e Antarëve te Keshillit Mbikqyrës të shoqërise Shtypshkronja “Urtësia Bektashiane” Sha, të Z. Uran Metko, Znj. Zamira Caushaj dhe Znj. Liljana Milo.
  3. Emërimin e audituesve ligiore per aktivitetin dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2024 të shoqërisë Shtypshkronja “Urtësia Bektashiane” Sha. Znj Ana Osmani me liçence Nr 85 dt 07.12.2000 , Znj Elsa Balili me liçence Nr 91 dt 10.01.2001.
  4. Miratimin e kërkesës me nr. 657 prot, datë 12.12.2023 te Aksionerit kryesor te shogerisë “Urtësia Bektashiane” Sha, “Kryegiyshatës Botërore Bektashiane”, për shfrytëzimin dhe zhvillimin e pronës të regjistruara në emrin e shoqërisë ” Urtësia Bektashaine ” sha sipas inventarit te dt 31.12.2023 ndertese, pasi trualli eshte ne pronesi te Kryegiyshates Boterore Bektashaine.
  5. Të ngarkojë aksionerin kryesor te shoqërisë “Kryegiyshatën Botërore Bektashiane” me perfaqesues Kryegiyshin Botërore Haxhi Baba Edmond Brahimaj, per nënshkrimin e kontrates sipermarrjes me subjektin ndertues /investitor edhe ne emër të shoqërise “Urtësia Bektashiane” Sha pasi trualli ku ushtron aktivitetin shoqëria ” Urtesia Bektashaine” sha eshte ne pronesi te Kreygjyshates Boterore Bektashaine nderkohe brenda territorit ku do te zhvillohet trualli ka dhe ndertesa ne pronesi te Kryegiyshates boterore Bektashaine.
  6. Te ngarkojë këshillin Mbikqyrës të shoqërisë Shtypshkronja “Urtësia Bektashiane” sha te zbardh aktet per zbatimin e ketij vendimi

Ky vendim hyn në fuqi mënjehere.

Shënim: Personat e interesuar për të pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Vendimit