Njoftim për mbledhjen e Asamblese

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A
DREJTORIA
Rruga „ Shemsi Haka „ ish poligrafiku Tirane tel 02 355 161 mobil 0692023389

Nr 16 Prot
Date 01. 04. 2016
Lënda : Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme të aksionerëve
Për :

 1. Kryegjyshatën Botërore Bektashiane Haxhi Baba Edmond Brahimaj
 2. Ekspertës Znj . Ana Osmani Lië Nr 85 datë 07.12.2000 Ekspertës Znj Estela Balili Liç Nr 218 datë 04.10.2010
 3. Aksionerve te shoqërisë( www.urtesiabektashiane.al)
 4. Këshillit Mbikqyrës, Uran Metko , Zamira Caushaj, Liljana Milo

Unë Drejtori i shoqërise tregtare”Urtesia Bektashiane” sh.a. , me të drejtën qe me jep Ligji nr.7638 date 19.11.1992 “Per shoqërite tregtare” neni 132 i tij i ndryshuar ne ligjin Nr 9901 date 14.04.2008 si dhe “Statuti” i shoqërise neni 16.

Thirrjen e Mbledhjes se Zakonshme te Asamblese te Aksionerve të shoqërise tregtare ” Urtësia Bektashiane” sh.a., e cila do te zhvillohet ne date 22.04.2016, ne selinë e shoqërise ( ish-Poligrafiku ) Tirane ora 12 00

Mbledhja e Asamblesë se përgjithshme të aksionerëve do te marrë në shqyrtim dhe do të vendosë për çeshtjet me këte rend dite :

 1. Raporti i Drejtorit te shoqërise z. Jetmir Bodini.
 2. Raportin e Këshillit Mbikqyrës
 3. Diskutimet e personave fizike, te cilët gëzojne cilësinë e zotëruesit të aksioneve të shoqërise .
 4. Miratimin e pasqyrave financiare te shoqërise për vitin ushtrimor 2015 të audituara nga ekspertet Znj Ana Osmani , Znj Estela Balili.
 5. Vlërësimi i veprimtarise së shoqërise ( Propozime dhe vendime)
 6. Emërimin e ekspertit për auditimin e llogarive vjetore të shoqërise.
 7. Miratimin e vendimit për marrjen e nje kredie ne vlerën 20 000 000 leke e cila do të përdoret për rikonstruksionin e ndërtesave ne pronësi të shoqërise

Njoftimi i aksionereve te kryhet sipas marveshjes te gjithë pranuar ne faqen e internetit te shoqërise www.urtesiabektashiane.al
Duke ju falenderuar per mirkuptimin tuaj!

DREJTORI
JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Vendimit