Vendim Nr.15/1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” SH. A
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME
Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane mobil 0692023389

VENDIM

Nr.15/1, datë 01.10.2015
MBI NDYSHIMIN E VENDIMIT NR15 DATË 20.04.2015 TË ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONERVE TE SHOQËRISË TREGTARE ” URTËSIA BEKTASHIANE” SHA

Ne mbështetje të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqërite tregtare”, nenit 16 te Statutit te shoqërise “Urtësia Bektashiane” sh.a

VENDOSI:

  1. Me vendimin Nr 15 datë 20.04.2015 te asamblese se pergjithshme te aksionerve ne pikë 3 të këtij vendimi thuhet: “Te emëroj shoqerine “AD – AUDITING ” për auditimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 1 Janar 2015 deri me 31.12.2015″Bëhet ky ndryshim :
    1. Në vend të shoqërise “AD – AUDITING ” emërohen ekspertet:
      1. Ana Osmani eksperte kontabël me liçence Nr.85 Dt. 07.12.2000 dhe e regjistruar në organet tatimore me Nipt L423120080 me adrese: Rr.”Perlat Rexhepi” Pall.Unikon, Kati 2
      2. Estela Balili eksperte kontabel me liçence Nr. 218 Dt.04.10.2010 dhe e regjistruar ne organet tatimore me Nipt L31512021V me adrese :Rr “Petro Nini Luarasi, pallati 10, apartamenti 13, Tirane
  2. Të ngarkojë Drejtorin e shoqërise “Urtësia Bektashiane” sh.a Z.Jetmir Bodini për zbatimin e ketij vendimi;

Ky vendim hyn në fuqi mënjehere.
Kryegjyshata Botëror Bekektashiane
(zotëruesi i 80% te aksioneve)
Haxhi Baba Edmond Brahimaj

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Vendimit