Njoftim për mbledhjen e Asamblese – Gusht 2020

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A
DREJTORIA
Rruga „ Shemsi Haka „ ish poligrafiku Tirane tel 02 355 161 mobil 0692023389

Nr 28 Prot

Dt 11. 08. 2020

Lënda : Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme të aksionerëve
Drejtuar:

 1. Kryegjyshatës Botërore Bektashiane
  Haxhi Baba Edmon Brahimaj
 2. Ekspertes Znj. Ana Osmani
  Ekspertes Znj. Elza Balla
 3. Aksionerët e shoqërisë ( www.urtesiabektashiane.al)
 4. Këshillin Mbikqyrës,
  Z. Uran Metko, Znj. Zamira Caushaj, Znj. Liljana Milo

Unë Drejtori i shoqërise tregtare “Urtesia Bektashiane” sh.a, mbështetur në nenin 136, 137 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe nenin 16 të Statutit të Shoqërisë, ju njoftoj mbi thirrjen e mbledhjen së zakonshme të Asamblesë të Aksionerve të Shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane” sh.a, e cila do të zhvillohet në selinë e shoqërisë (ish-Poligrafiku) Tiranë, në datën 10.09.2020 ora 10:00.

Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve do të marren në shqyrtim dhe do të merren vendime për çështjet me këtë rend dite:

 1. Raporti i Drejtorit te shoqërisë z. Jetmir Bodini.
 2. Raportin e Këshillit Mbikqyrës
 3. Diskutime të ndryshme nga personat fizike, te cilët gëzojne cilësinë e zotëruesit të aksioneve të shoqërise .
 4. Miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin ushtrimor 2019 të audituara nga ekspertët Znj Ana Osmani dhe Znj. Elza Balla
 5. Vlërësimi i veprimtarisë së shoqërisë ( propozime dhe vendime)
 6. Emërimin e ekspertit për auditimin e llogarive vjetore të shoqërisë.

Njoftimi i aksionerëve do të bëhet sipas marveshjes të gjithë pranuar në faqen e internetit te shoqërise www.urtesiabektashiane.al
Duke ju falenderuar për mirkuptimin tuaj!

DREJTORI
JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit