Njoftim për mbledhjen e Asamblese – Korrik 2022

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A
DREJTORIA
Rruga „ Shemsi Haka „ ish poligrafiku Tirane tel 02 355 161 mobil 0692023389

Nr 09 Prot

Dt 01. 07. 2022

Lënda : Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme të aksionerëve
Drejtuar:

  1. Kryegjyshatës Botërore Bektashiane
    Haxhi Baba Edmon Brahimaj
  2. Ekspertes Znj. Ana Osmani
    Ekspertes Znj. Elza Balla
  3. Aksionerët e shoqërisë ( www.urtesiabektashiane.al)
  4. Këshillin Mbikqyrës,
    Z. Uran Metko, Znj. Zamira Caushaj, Znj. Liljana Milo

Unë Drejtori i shoqërise tregtare “Urtesia Bektashiane” sh.a, mbështetur në nenin 136, 137 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe nenin 16 të Statutit të Shoqërisë, ju njoftoj mbi thirrjen e mbledhjen së zakonshme të Asamblesë të Aksionerve të Shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane” sh.a, e cila do të zhvillohet në selinë e shoqërisë (ish-Poligrafiku) Tiranë, në datën 25.07.2022 ora 10:00.

Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve do të marren në shqyrtim dhe do të merren vendime për çështjet me këtë rend dite:

  1. Raporti i Drejtorit te shoqërisë z. Jetmir Bodini.
  2. Raportin e Këshillit Mbikqyrës
  3. Diskutime të ndryshme nga personat fizike, te cilët gëzojne cilësinë e zotëruesit të aksioneve të shoqërise.
  4. Riemerimin e anetareve te  Keshillit Mbikqyres.
  5. Miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin ushtrimor 2021 të audituara nga ekspertët Znj Ana Osmani dhe Znj. Elza Balla
  6. Vlërësimi i veprimtarisë së shoqërisë ( propozime dhe vendime)
  7. Emërimin e ekspertit për auditimin e llogarive vjetore të shoqërisë.

Njoftimi i aksionerëve do të bëhet sipas marveshjes të gjithë pranuar në faqen e internetit te shoqërisë www.urtesiabektashiane.al
Duke ju falenderuar për mirkuptimin tuaj!

DREJTORI
JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit