Njoftim për mbledhjen e Asamblese – Maj 2019

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A
DREJTORIA
Rruga „ Shemsi Haka „ ish poligrafiku Tirane tel 02 355 161 mobil 0692023389

Nr 14 Prot Dt 03. 05. 2019
Lënda : Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme të aksionerëve
Për: 1. Kryegjyshatën Botërore Bektashiane Haxhi Baba Edmond Brahimaj
2. Eksperten Znj . Ana Osmani Lić Nr 85 datë 07.12.2000
3. Aksionerët e shoqërisë ( www.urtesiabektashiane.al)
4. Këshillin Mbikqyrës, Uran Metko , Zamira Caushaj, Liljana Milo

Unë Drejtori i shoqërise tregtare “Urtesia Bektashiane” sh.a. , me të drejtën që më jep Ligji nr. 7638 datë 17.11.1992 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” neni 132 i tij i ndryshuar në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 si dhe
“Statuti” i Shoqërisë neni 16, ju njoftoj mbi thirrjen e mbledhjen së zakonshme të Asamblesë të Aksionerve të Shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane” sh.a, e cila do të zhvillohet në selinë e shoqërisë (ish-Poligrafiku) Tiranë, në datën 27.05.2019, në ora 10:00 am.

Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve do të marren në shqyrtim dhe do të merren vendime për çështjet me këtë rend dite:

  1. Raporti i Drejtorit te shoqërisë z. Jetmir Bodini.
  2. Raportin e Këshillit Mbikqyrës
  3. Diskutime të ndryshme nga personat fizike, te cilët gëzojne cilësinë e zotëruesit të aksioneve të shoqërise .
  4. Miratimin e pasqyrave financiare te shoqërise për vitin ushtrimor 2018 të audituara nga ekspertet Znj Ana Osmani.
  5. Vlërësimi i veprimtarisë së shoqërisë ( Propozime dhe vendime)
  6. Emërimin e ekspertit për auditimin e llogarive vjetore të shoqërise.

Njoftimi i aksionerëve do të bëhet sipas marveshjes të gjithë pranuar në faqen e internetit te shoqërise www.urtesiabektashiane.al
Duke ju falenderuar për mirkuptimin tuaj!

DREJTORI
JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Vendimit