Vendim Nr. 15

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” Sh.A
ASAMBLEJA E PERGIITIISHME E AKSIONERVE

VENDIM
Nr. 15 date 20.04.2015

Ne mbështetje të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqërite tregtare”, nenit 15 te Statutit te shoqërise “Urtësia Bektashiane” sh.a si dhe referuar raportit të drejtorit të shoqërise Z.Jetmir Bodini, raportit të Këshillit Mbikqyrës si dhe diskzitimeve të personave fizike, te cilët gëzojne eilësine e zotëruesit të aksioneve të shoqërise gjatë mbledhjes së mbajtur në datën 20.04.2015 nga Asarnbleja e Përgjithshme e Aksionerve me pjesemarrje 100% të aksionerve ose përfaqësuesve të tyre, te cilët zotërojne korumin e nevojshëm ligjor:

VENDOSI:

  1. Të miratojë pasqyrat financiare për vitin ushtrimor 1 Janar deri. rne 31 Dhjetor 2014 te audituara nga shoqëria. “AD- Auditing» shpk
  2. Të shpërndajë ne forme dividenti fitimin e rezultatit ushtrimor 1 janax deri 31 dhjetor 2014, në shumën neto prej 3 531 985 (tremilion e pesëqindetridhjetëenjërnijëenëntëqindetetëdhjetëepesë)leke, pasi jane zbritur rezerva statutore, tatimi mbi dividentin;
  3. Të emërojë shoqërinë “AD-Auditing” shpk për auditimin e pascyrave financiare për vitin ushtrimor 1 janar deri me 31 dhjetor 2015;
  4. Të Miratojë fondin vjetor për shpërbrimin e antarëve te Këshillit Mbikqyrës ne shurnën prej 610,000 (gjashtëqindedhjetemije) leke;
  5. Riernerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres Znj.Liljana MiIo, Zni. Zamira Caushaj, Z.Uran Metko;
  6. Të ngarkojë Drejtorin e shoqërise “Urtësia Bektashiane” sh.a Z.Jettnir Bodini për zbatimin e ketij vendimi,

Ky vendim hyn në fuqi mënjehere.
Koregjyshata Botërore Bektashiane
(zoteruesi I 80% te aksioneve)
HAXHI BABA EDMOND BRAHIMAJ

Kryetari i Asamblese
Uran Metko

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit