Vendim Nr. 53

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” SH. A

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane

VENDIM

(I asamblese se përgjithshme te aksionerve)

Nr. 53 , date 07.07.2012

Ne mbështetje te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqërite tregtare” si dhe nenit 11 te Statutit te shoqërise “Urtesia Bektashiane” sh.a. Me date 07.07.2012 u zhvillue mbledhja e asamblese se përgjithshme e aksionerve, pasi u bë evidentimi i tyre rreth pjesmarrjes se aksionerëve ose përfaqësuesve të tyre, te cilët zotërojne korumin e nevojshem ligjor, me votim 100 % te tyre për te zhvilluar rregullisht mbledhjen e asamblese se zakonshmë si dhe pasi degjoi:

 1. Raporti i Drejtorit te shoqërise , z. Jetmir Bodini.
 2. Raportin e Keshillit Mbikqyres
 3. Diskutimet e personave fizike, te cilët gëzojne cilësine e zotëruesit të aksioneve të shoqërise.
 4. Miratimin e pasqyrave financiare te shoqërise për vitin ushtrimor 2011 te audituara nga shoqeria ” AD – Auditing” shpk.
 5. Vlërsimi i veprimtarise së shoqërise (neni 105 i K.Tregtar) : ( shqyrtim kërkesash nga aksionere te ndyshem dhe vendime)
 6. Emërimin e nje eksperti kontabel për auditimin e Ilogarive vjetore të shoqërise . 7. Rimandatimin e antarëve te Këshillit Mbikqyrës

VENDOSI

 1. Miratimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 1 Janar 2011 deri me 31 dhjetor 2011, te audituara nga shoqëria ” AD – Auditing” sh.p.k.
 2. Nga fitimi shoqërise për vitin ushtrimor 2011 në shumen 8 034 147 leke , zbritet rezerva ligjore 5 °/0 si 10% tatimi mbi dividentin , shume e mbetur prej 7 230 732 leke te shpërndahet si divident për aksioneret ne bazë te % qe zotëron secili kundrejt kapitalit.
 3. Emëron shoqërine “E@B- Auditing” sh.p.k. me administratore Elza Berberi e identifikuar me NIPT L014 09001J për_auditimin e pasqyrave financiare te shoqërise per vitin ushtrimor 1 janar deri me 31 dhjetor 2012, bazuar ne Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”.
 4. Asambleja e përgjithshme e aksionerve me votim 100% te pranishme riemeron për një mandat tjeter antarët e këshillit mbikqyrës.
  1. Uran Metko
  2. Zamira Caushi
  3. Liljana Milo
 5. Fondi vjetor për Këshillin Mbikqyrës do te jete 506 000 leke. Ky fond do të përballohet nga të ardhurat e shoqërise.

Ngarkohet per zbatimin e ketij vendimi Drejtori i shoqerise ” Urtesia Bektashiane ” sha z.Jetmir Bodini, keshilli mbikqyres,

Ky vendim hyn ne fuqi mënjehere.

KRYEGJYSHATA Boterere Bektashiane

( zoteruesi i 80% te aksioneve)

HAXHI BABA EDMOND BRAHIMAJ

Kryetari i Asamblese

Uran Metko

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit