Vendim Nr. 52

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” SH. A

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane

VENDIM

(I asamblese se përgjithshme te aksionerve)

Nr. 52, date 07.07.2012

Ne mbështetje te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqërite tregtare” si dhe nenit 11 te Statutit te shoqërise “Urtesia Bektashiane” sh.a. Me date 07.07.2012 u zhvillue mbledhja e asamblese se përgjithshme e aksionerve, pasi u bë evidentimi i tyre rreth pjesmarrjes se aksionerëve ose përfaqësuesve të tyre, te cilët zotërojne korumin e nevojshem. Pasi mori ne shqyrtim ndryshimet përkatëse te bëra ne statutit e shoqerise tregtare” Urtësia Bektashiane ” sha sipas kërkesave te ligjit .

VENDOSI

Asambleja e përgjithshme e aksionerëve me vendimin unanim te 100% te aksionerëve te pranishëm miratoj ndryshimet e bera ne statutit e shoqerise tregtare ” Urtesia Bektashiane ” sha sipas kërkesave te ligjit 9901 ” date 14.04.2008 ” Për Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ”

Ngarkohet per zbatimin e ketij vendimi Drejtori i shoqerise ” Urtesia Bektashiane” sha z.Jetmir Bodini, i cili te bej depozitimin e statutit prane institucioneve përkatese.

Ky vendim hyn ne fuqi mënjehere.

Kryegjyshata Botërore Bektashiane

( zoteruesi i 80% te aksioneve)

HAXHI BABA EDMOND BRAHIMAJ

Kryetari i Asamblesë

Uran Metko

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit