Njoftim për mbledhjen e asamblesë

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A

Asambleja e aksionerve
VENDIM

(per thirrjen e mbledhjes se zakonshme te aksionerve)

Nr 35. dt 01.07.2013
Une Drejtori i shoqerise tregtare, shtypshkronja “Urtesia Bektashiane” sh.a. , me te drejten qe me jep Ligji nr.9901 date 14.04.2008 “Per shoqerite tregtare” neni 136,137,138 i tij , si dhe “Statuti” i shoqerise neni 15 :
VENDOSA

Thirrjen e Mbledhjes se Zakonshme te Asarnblese te Aksionerve te shoqerise ” Urtesia Bektashiane” sh.a., e cila do te zhvillohet ne date 20 Korrik 2013 dite e shtune ora 10 00 ne seline e shoqerise ( ish-Poligrafiku ) Tirane.

Mbledhja e zakonshme e Asamblese se aksjonereve do te mare ne shqyrtim dhe do te vendose për çeshtjet me kete rend dite :

  • Raportin e drejtorit te shoqerise Z. Jetmir Bodini
  • Raportin e Keshillit Mbikqyres
  • Dikutimet e personave fizike te cilët gëzojne cilesine e zoteruesit te aksioneve te shoqerise
  • Miratimin e pasqyrave financiare te shoqerise për vitin 2012 te audituara nga shoqeria E&B Auting
  • Miratimin e shoqerise ” E&B Auting” për auditimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor fianciar 2013.
  • Miratimin e fondit vjetor për shpërblimin e anetareve te Këshillit Mbykqyrës.

Njoftimi i aksionereve te kryhet sipas marveshjes te gjithë pranuar ( neni 136), duke vendosur shpallje ne shtypin e përditshëm

DREJTORI

JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit