Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme të asksionerve

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A

DREJTORIA
Rruga „ Shemsi Haka „ ish poligrafiku Tirane tel 02 355 161 mobil 0692023389

Nr 44 Prot
Dt.10.07.2014

Lënda : Njoftim për mbledhjen e asamblese përgjithshme te aksionerve
Drejtuar : Shoqerise audituse ” J&B — Auditing” shpk

Keshillit Mbikqyres , Znj Liljana Milo , Zamira Caushaj, Uran Metko

Une Drejtori i shoqërise tregtare”Urtesia Bektashiane” sh.a. , me te drejten qe me jep Ligji nr.7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” neni 132 i tij i ndryshuar ne ligjin nr 9901 date 14.04.2008 neni 11 , si dhe “Statuti” i shoqërise neni 11:
Thirrjen e Mbledhjes se Zakonshme te Asamblese te Aksionerve të shoqërise tregtare ” Urtësia Bektashiane” sh.a., e cila do te zhvillohet ne date 26.07.2014 ne selinë e shoqërise ( ish-Poligrafiku ) Tirane ora 10 00

Mbledhja e Zakonshme e Asamblesë se aksionerëve do te marrë në shqyrtim dhe do të vendosë për ceshtjet me kete rend dite

  1. Raporti i Drejtorit te shoqërise Z. Jetmir Bodini.
  2. Raportin e Keshillit Mbikqyres
  3. Diskutimet e personave fizike, te cilët gëzojne cilësine e zotëruesit të aksioneve të shoqërise
  4. Miratimin e pasqyrave financiare te shoqërise për vitin ushtrimor 2013 te audituara nga shoqeria ” E&B — Auditing” shpk.
  5. Vlërësimi i veprimtarise së shoqërise (neni 105 i K.Tregtar) : ( Propozime dhe vendime)
  6. Emërimin e ekspertit kontabel për auditimin e llogarive vjetore të shoqërise

Duke ju falenderuar per mirkuptimin tuaj!

DREJTORI
JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij vendimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Vendimit