Njoftim – Drejtuar: Aksionerëve të shoqërisë

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Aksionerëve të shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane”sha

Kryegjyshatës Botërore Bektashiane si aksioner kryesor i kësaj shoqërie

Unë drejtori i shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane” sh.a. , me të drejtën që më jep Ligji nr. 7638 datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregare” neni 132 i tij i ndryshuar në ligjin 9901 datë 14.04.2008 neni 11, si dhe “Statuti” i shoqërisë neni 14 pika 3,2 :

Ju njoftojmë se pranë shoqërisë tregtare “Urtësia Bektashiane” sh.a. janë paraqitur kërkesa nga aksionerët e mëposhtëm për shitjen e aksioneve që zotërojnë pranë kësaj shoqërie sipas regjistrit të aksionerëve të konfirmuara nga Qendra e Regjistrimit të Aksioneve.

Nr Emër Mbiemër Nr/aksioneve Përqindja Adresa Vërejtje
1 Spartak Ilmi Rumani 84 0.031% L.9 Rr. Kongresi i Lushnjes, Nr. 18
2 Afërdita Pandi Cici 66 0.024% L.10, Rr. Aleksandër Moisiu, Pall. 28, Ap. 27
3 Merita Enver Çeno 88 0.033% L.2 Rr. Musa Karapici Nr.2
4 Mysybe Qerim Llanaj 1769 0.655% L.1 Rr. Ali Demi, Pall. 214, Shk. 2, Ap. 29
5 Lulzim Mehmet Karapici 79 0.029% L.2, Rr. Qemal Stafa, Pall. 16, Ap. 23
6 Anife Adem Koçi 66 0.024% L.2, Rr. Arkitekt Sinani, Nr.149

Njoftohen të gjithë të interesuarit të kontaktojnë me personat sa më sipër për blerjen e këtyre aksioneve.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin tuaj!

DREJTORI

JETMIR BODINI

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit