Vendim Nr. 38

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHTYPSHKRONJA “URTËSLA BEKTASHIANE” SH. A

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONERVE
Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane
VENDIM
Nr. 38 , datë 20.07.2013

Ne mbështetje te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqërite tregtare” si dhe nenit 15 te Statutit te shoqërise “Urtesia Bektashiane” sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Aksionerve zhvilloi me daten 20.07.2013 mbledhjen sipas rendit te dites dhe me votim 100% te te pranishmeve,

VENDOSI:

  1. Miratimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2012 te audituara nga shoqëria “E@B Auditing” shpk.
  2. Te shpërndaje ne forme dividenti fitimin e rezultatit ushtrimor 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012, ne shumen prej 8 036 235 leke neto, pasi jane zbritur rezerva statutore dhe tatimi mbi dividentin.
  3. Emerimin e shoqërise “E@B Auditing” shpk për auditimin e pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 1 janar deri me 31 dhjetor 2013.
  4. Miratimin e fondit limit vjetor për shpërblimin e antarëve te Këshillit Mbikqyrës ne shumen prej 728 400 leke.
  5. Te ngarkohet për zbatimin e ketij vendimi Drejtori i shoqerise “Urtësia Bektashiane” sh.a Z.Jetmir Bodini dhe Këshilli Mbikqyres,

Ky vendim hyn ne fuqi mënjehere.
Kryegjyshata Botërore Bektashiane
(zotëruesi i 80% te aksioneve)
Haxhi Baba Edmond Brahimaj

Kryetarja e Asamblese
Zamira Caushaj

Shënim: Persona e interesuar për pasur një kopje zyrtare të këtij njoftimi mund ta shkarkojnë atë në linkun e mëposhtëm:

Shkarkoni Formatin Zyrtar të Njoftimit